رساله و مطالعات معماری خانه هنرمندان

رساله خانه هنرمندانرساله و مطالعات معماری خانه هنرمندانمطالعات خانه هنرمندانمطالعات معماری خانه هنرمندان

رفتن به سایت اصلی

رساله و مطالعات معماری خانه هنرمندان
فهرست مطالبعنوان صفحه
مقدمه 1فصل اول: مطالعات پایـه1-1- تعریف و خاستگاه هنر 31-2- تاریخچه هنر 71-3- مبانی تاریخ هنر 71-3-1- سبک 71-3-2- پیکرنگاری 111-3-3- زمینه تاریخی 121-3-4- اثر هنری 121-3-5- در معماری 121-3-5-1- پلان 131-3-5-2- برش 131-3-5-3- نمای قائم 131-4- هنر و اقتصاد 151-5- تجزیه و تحلیل انواع هنرها و ارتباط آن ها با همدیگر 181-5-1- شکل 221-5-2- تکرار عینی 231-5-3- تکرار گسترده 271-5-4- تعادل و وحدت 271-5-5- تضاد 281-5-6- فرم و طرح صفحه 281-5-7- اصول طرح 301-5-8- بافت 311-5-9- حرکت 321-6- روانشناسی هنرمند 33
فصل دوم: مطالعات زمینـه2-1- هدف از انتخاب موضوع 382-2- رسالت هنر 392-3- هدف هنر متعالی 392-4- هنر و صنعت 412-5- معماری ایرانی و اقلیمی هشتم 422-6- تأثیر عوامل اجتماعی بر هنر 442-7- کرمان 452-7-1- اهمیت تاریخ کرمان 452-7-2- مختصری از آثار باقی مانده در کرمان 462-7-3- اقلیم کرمان 482-7-4- هنر کرمان 502-7-4-1- قالی بافی 522-7-4-2- سفالگری 53
فصل سوم: مطالعات تطبیقی3-1- خانه هنرمندان 563-2- مرکز آفرینش های هنری 603-3- فرهنگسرای نیاوران 633-4- موزه هنرهای معاصر 673-5- موزه فرش ایران 70
فصل چهارم: استانداردهای طراحیفضاهای عملکردی و استاندارد مجموعه 744-1- فضاهای آموزشی 744-1-1- کلاس های تئوری 744-1-2- فضا های کارگاهی 754-1-2-1- کارگاه نقاشی 764-1-2-2- کارگاه نقاشی دیواری 774-1-2-3- کارگاه سفال 774-1-2-4- کارگاه مجسمه سازی 784-1-2-5- کارگاه صنایع دستی 784-2- فضاهای پژوهشی 794-2-1- سمعی بصری 794-2-2- مرکز کامپیوتر 804-2-3- سالن کنفرانس 804-2-4- کتابخانه 804-3- فضاهای نمایشگاهی 814-4- فضاهای اداری 824-5- فضاهای خدماتی رفاهی 824-6- برنامه فیزیکی 83فصل پنجم: آنالیز سایت و طراحی 87ضمائم و پیوست ها 97منابع و مئاخذ………………………………………………………………………………………………..105
1-1- تعريف و خاستگاه هنر
هنر چيست؟ آيا افيون روح بشر است؟ يا تجمل زندگي است؟ آيا بازيچه اي است كه طفلان خدا را به خود مشغول مي دارد و به سان لباس عيد، هر نوبهاري دگرگون مي شود و روح اين كودكان خداوند را از مسرتي عميق مي آكند؟ يا مضر، دام نامرئي زندگي است كه بر گردن بشر افتاده است و زندگي اين دام را تعبيه كرده است تا بشر را به خود بخواند و همواره او را وابسته و دلبسته خود نگاه دارد؟ . . . آيا يك نوع بيماري روحي است كه تغيير شكل يافته يا انعكاس زندگي است؟ آيا تقليد طبيعت است يا انعكاس درون هنرمند و يا شايد زندگي از دريچه چشم برگزيدگان است؟ و اما واقعاً هنر چيست؟ براي گشودن گره از مشكل تعريف هنر و چيستي آن به چند تعريف ارائه شده اشاره مي كنيم : هنر كوششي است براي آفرينش صور لذت بخش و يا خلق زيبايي . هنر عبارت است از انعكاس تجارب هرنسل ، طبق قواعد و شرايط زمان و مكان و يا به عبارت ديگر ، هنر ترجمان زندگي ، يا بيان زندگي از نقطه نظري خاص است . هنر تقليد انعكاس صرف جهان و طبيعت است . يعني آيينه اي است كه به دست هنرمند پيش روي جهان ايستاده و آن را عيناً منعكس مي سازد . هنر عبارت است از ضبط يا بيان زيبايي هايي كه ضمير هنرمند از جهان دريافته و از آن لذت برده است . و . . . مرحله خلق يا ايجاد يا ابداع ، مهمترين مراحل هنر است . دنيا و اشياء جهان در برابر حواس هنرمند قرار گرفته است . از هر نغمه اي ، از نظر اندازي ، از هر رنگ و شكلي ، از هر حركت و تاثير و تاثري فرياد تمنا بلند است كه «مارا جاودان ساز» . حالتي خاص در برابر جهان و اشياء جهان به هنرمند دست مي دهد . پس هنر ، خلق خود را بيشتر مرهون هنرمند است كه در زمان معين در اوضاع و شرايط خاص محيط ، زندگي مي كند . طبيعت ، خود به تنهايي گره اي از كار هنرمند نمي گشايد، هر چند هنرمند نيز به نوبه خويش دور مانده از طبيعت و جهان و زندگي ، كاري از پيش نمي برد . اما در مرحله خلق هنري ، ديد خاص هنرمند ، حتي از موضوع و «بدل» نيز مهم تر است . زيرا همين ديد خاص است كه باعث مي شود درباره موضوع واحد ، از هر زباني سخني تزه و غير مكرر بشنويم . در حقيقت فرق ميان طبيعت با هنر در اين است كه طبيعت آن چه را دارد بي محابا و به رايگان در معرض نمايش قرار مي دهد ، به همه چيز نظر يكسان دارد و بي اعتنا است . آفتاب نور خود را به سان نورافكني كه در صحنة تماشاخانه اي به كار مي رود مخصوصاً متوجه قهرمان ها ، آمرزيده ها يا نفرين شده ها نمي كند . در تاريخ هنر و در علم زيبايي شناسي ، صرفاً از هنرهاي زيبا و ظريف بحث مي شود كه هدف آن ها زيبايي است. اما هنرهاي مفيد كه از آنها فايده اي و سودي منظور است و زيبايي هاي آن ها دردرجه دوم اهميت قرار دارد و بدان نسبت است كه از فايده نكاهد – چندان مورد توجه قرار نمي گيرد . هنرهاي مفيد را ميتوان صنعت نام نهاد . هنرهاي زيبا را معمولاً به دو دسته تقسيم مي كنند هنرهايي مانند شعر، موسيقي، نقاشي، معماري و رقص را جزء هنرهاي زيبا به شمار آورد . 1- هنرهاي پلاستيك كه مربوط به قوه باصره اند ، مانند نقاشي – معماري – حجاري – رقص – سينما – تاتر . 2- هنرهاي فونه تيك كه مربوط به سامعه اند و شامل شعر و موسيقي و ادبيات هستند . البته تقسيم بندي فوق قطعي نيست چون در حقيقت بيشتر هنرها ، در آن واحد ، مربوط به هر دو حس سامعه و بصره مي گردند . تعريف هنر بطور كلي، بر هر يك از هنرها با جزئي تغيير قابل انطباق است . چنانكه مي توان گفت هنر ادبيات و شعر ، هنر خلق زيبايي به وسيله كلمات است . هنر موسيقي خلق زيبايي به وسيله اصوات است و شايد جزء كهن ترين هنرها از ميان هنرهاي هفتگانه باشد و هنر نقاشي خلق زيبايي به مدد خطوط و رنگهاي متناسب است . حجاري و معماري و مجسمه سازي نيز هنر خلق زيبايي در احجام است . اما شرايط اين تعريف اين است كه حالت و احساس خاصي كه گفته شد ، در اثر هنري بدرخشد و به بيننده و شنونده منتقل گردد و همين حالت و احساس است كه هنرها را از آثار مشابه آن ها ممتاز مي سازد . ساختمان معابد و كليساها و مساجد ، اهرام مصر ، قبر سرباز گمنام و بناهايي از اين قبيل ، مبين احساساتي از قبيل عظمت ، ترحم ، عدالت ، راز مرگ ، احترام به كشته شدگان گمنام است و همين حالات خاص ، معماري را جزء هنرهاي زيبا قرار مي دهد و با اين حالات است كه معماري هنري ، از ساختمان خانه هاي ارزان قيمت مثلاً امتياز مي يابد . سرآمد همه هنرها تاتر است كه از تلفيق و تركيب هم آهنگ هنرهاي ديگر بوجود مي آيد . يعني معماري و حجاري و نقاشي و ادبيات و غالباً موسيقي را به خدمت مي گيرد . سينما و باله و اپرا نيز از هنرهاي تركيبي و پيچيده اند . نهايت در سينما جنبه فن و صنعت (تكنيك) به همان اندازه جنبه هنري ارزش دارد مهم است . سفالگري نيز هم ساده ترين و هم جزو دشوارترين هنرهاست . ساده ترين از آن جهت كه بدوي ترين هنرهاست ، ودشوارترين از آن جهت كه انتزاعي ترين هنرهاست . از لحاظ تاريخي نيز در شمار قديمي ترين هنرها قرار دارد . سفالگري هنر خالص است . هنري است كه از قيد هر گونه غرض تقليد كردن آزاد است . پيكر سازي ، كه سفالگري بيش از هر چيزي به آن مربوط است، از ابتدا غرض تقليدي داشته است ، و شايد به همان اندازه كه چنين غرضي داشته كمتر از سفالگري تجلي آزادانة اراده معطوف به صورت بوده است . سفالگري انتزاعي ترين جوهر هنرهاي تجسمي است .

 • پاورپوینت در مورد استفاده مجدد از پساب

  پاورپوینت در مورد استفاده مجدد از پساب از, استفاده, استفاده مجدد از پساب, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد استفاده مجدد از پساب, پساب, دانلود پاورپوینت در مورد استفاده مجدد از پساب, مجدد, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد استفاده…

 • تحقیق در مورد تاثير اخلاق پدر و مادر در تربيت فرزندان

  تحقیق در مورد تاثير اخلاق پدر و مادر در تربيت فرزندان اخلاق, پدر, تاثير, تاثير اخلاق پدر و مادر در تربيت فرزندان, تحقیق, تحقیق در مورد تاثير اخلاق پدر و مادر در تربيت فرزندان, تربيت, دانلود تحقیق در مورد تاثير…

 • تفكر مستقل 9 ص

  (ص)9تفكرتفكر مستقل 9 صدانلود تفكر مستقل 9 صمستقل رفتن به سایت اصلی تفكر مستقل 9 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه  قسمتی…

 • تحقیق در مورد معنا و ماهيت عهد و ميثاق 32 ص

  تحقیق در مورد معنا و ماهيت عهد و ميثاق 32 ص 32, تحقیق, تحقیق در مورد معنا و ماهيت عهد و ميثاق 32 ص, دانلود تحقیق در مورد معنا و ماهيت عهد و ميثاق 32 ص, ص, عهد, ماهيت, معنا,…

 • تحقیق در مورد فرایندی برای تصفیه مس در حالت جامد 25 ص

  تحقیق در مورد فرایندی برای تصفیه مس در حالت جامد 25 ص 25, برای, تحقیق, تحقیق در مورد فرایندی برای تصفیه مس در حالت جامد 25 ص, تصفیه, جامد, حالت, دانلود تحقیق در مورد فرایندی برای تصفیه مس در حالت…

 • تحقیق در مورد واقع گرايي يعني تحريف واقعيات 17 ص

  تحقیق در مورد واقع گرايي يعني تحريف واقعيات 17 ص 17, تحريف, تحقیق, تحقیق در مورد واقع گرايي يعني تحريف واقعيات 17 ص, دانلود تحقیق در مورد واقع گرايي يعني تحريف واقعيات 17 ص, ص, گرايي, مورد, واقع, واقع گرايي…

 • گزارش تخصصی : روش های نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در دانش آموزان

  گزارش تخصصی : روش های نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در دانش آموزان تحقیق و پژوهش, دانش آموزان, علاقمند کردن رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی : روش های نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در دانش آموزان فرمت فایل : word (لینک…

 • پاورپوینت در مورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي

  پاورپوینت در مورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي اصول, اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي, بازتابها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي, حركتي, دانلود پاورپوینت در مورد اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي, عملكرد, مورد, وكنترل رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد کُلیه

  تحقیق در مورد کُلیه تحقیق, تحقیق در مورد کُلیه, دانلود تحقیق در مورد کُلیه, کلیه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کُلیه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد قوانين عربي

  تحقیق در مورد قوانين عربي تحقیق, تحقیق در مورد قوانين عربي, دانلود تحقیق در مورد قوانين عربي, عربي, قوانين, قوانين عربي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قوانين عربي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…